Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά – Νόμος Κατσέλη

Πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τις οφειλές σας προς τις τράπεζες, το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ιδιώτες. Θα σας κατευθύνουμε εμπεριστατωμένα και με ακρίβεια εάν πληρείτε τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη, για τις ενέργειες και τα δικαιώματά σας σε περίπτωση που η αίτησή σας έχει απορριφθεί, αλλά και πώς θα έχετε προστασία και μετά την απόρριψή της.

Σε περίπτωση που έχετε υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη και δεν μπορείτε να καταβάλλετε το ποσό που έχει ορίσει το Δικαστήριο, θα σας ενημερώσουμε για τις συνέπειες, αλλά και τις δυνατότητές σας.

Ο νόμος προστατεύει τα υπερχρεωμένα πρόσωπα, δηλαδή εκείνους που έχουν αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους. Η προστασία τους έγκειται στη δυνατότητα που τους παρέχει να ρυθμίσουν με καλύτερο τρόπο το χρόνο εξόφλησης των χρεών τους, δηλαδή το χρόνο καταβολής και το ύψος των δόσεων. Επίσης τους δίνει τη δυνατότητα να απαλλαγούν από σημαντικό μέρος των χρεών τους, εφόσον καταβάλλουν κάποια ποσά για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών. Τα ποσά καθορίζονται από το δικαστήριο με βάση την περιουσιακή κατάσταση και το ύψος των εισοδημάτων των υπερχρεωμένων. Ο νόμος εξασφαλίζει, ότι ο υπερχρεωμένος θα καταβάλλει τόσα χρήματα, ώστε να του απομένει εισόδημα για μια αξιοπρεπή διαβίωση αυτού και της οικογενείας του.

Ερμηνευτική εγκύκλιο (αρ.πρωτ. 7698/20-8-2015) για τις τροποποιήσεις που έγιναν στο νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα με το νόμο 4336/2015 εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομίας. Μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο σημειώνεται και η έναρξη ισχύος των αλλαγών στο νόμο Κατσέλη, που είναι η 19η Αυγούστου 2015. Η εγκύκλιος έχει ως εξής:

Η παρατεινόμενη κατά χρόνο και επεκτεινόμενη σε ολοένα και μεγαλύτερες ομάδες του πληθυσμού της χώρας οικονομική κρίση, οδήγησε και οδηγεί αυξανόμενο κατ’ έτος αριθμό πολιτών στην αναζήτηση δικαστικής προστασίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3869/2010 (Α΄ 130).

Επιχειρείται εκσυγχρονισμός του πλαισίου του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, του νόμου 3869/2010, γνωστού ως «νόμος Κατσέλη», έτσι ώστε να καταστεί περισσότερο αποτελεσματικός και λειτουργικός και να καταστεί εφικτή η παροχή δικαστικής κρίσης σε εύλογο χρόνο.

Η βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του θεσμικού πλαισίου θα συντελέσει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δικαιοσύνης, στην άμεση παροχή δικαστικής προστασίας στους πολίτες που τη δικαιούνται, ώστε να διασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, ενώ παράλληλα θα περιορίσει στο ελάχιστο τη δυνατότητα καταχρηστικής λειτουργίας του όλου πλαισίου.

ΕιδικότεραΟ σχετικός νόμος:  3869/2010 ΦΕΚ Α 130 όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4161/2013 (ΦΕΚ Α 143/14-06-2013) και τον ΝOMO 4336/2015. Χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (μνημόνιο)

Ο νόμος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες – διαδικασίες

αΤην ενότητα των γενικών πληροφοριών για το εύρος εφαρμογής, δηλαδή για το ποια πρόσωπα και ποια χρέη καταλαμβάνει ο νόμος.

β) Την διαδικασία για την προσπάθεια εξώδικου (πριν το δικαστήριο) συμβιβασμού μεταξύ οφειλέτη και δανειστών του.

γ) Την διαδικασία εκδίκασης της αίτησης προς το δικαστήριο για την ρύθμιση.

δ) Την διαδικασία συμβιβασμού μεταξύ οφειλέτη και δανειστών ενώπιον του δικαστηρίου (δικαστικός συμβιβασμός) αφού έχει κατατεθεί η αίτηση.

ε) Την ενότητα των πληροφοριών σχετικά με την τύχη της περιουσίας του οφειλέτη (κινητής και ακίνητης) κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας

στ) Την ενότητα των πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του οφειλέτη κατά την διάρκεια που ισχύει η ρύθμιση

ζ) Την ενότητα των πληροφοριών σχετικά με την δημοσιοποίηση των δεδομένων της ρύθμισης και τον χρόνο τήρησης  τους στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ